Username :
Password :
 
 
  ลักษณะที่ตั้ง
   
  เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) ตำบลละมอ  มีเนื้อที่ประมาณ 67.017  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,885.625  ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
 

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

: ติดต่อกับ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
: ติดต่อกับ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
: ติดต่อกับ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง  
: ติดต่อกับ ตำบลนาโยงเหนือ และตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง  

   
  ที่ตั้ง ตำบลละมอ เป็นตำบล 1 ใน 6 ตำบล ของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนาโยง ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง ประมาณ 4 กิโลเมตร
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
              - ลำน้ำ ลำห้วย 25 สาย
              - บึง หนองและอื่นๆ 10 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
              - ฝาย                         
              - บ่อน้ำตื้น         168  แห่ง
              - บ่อโยก             17  แห่ง
              - ประปา             10  แห่ง
              - สระ                 7  แห่ง
  ภูมิประเทศ   (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลละมอ  พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง  ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ของตำบล   ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก  มีลักษณะเป็น ที่ราบ  ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม     
  เขตการปกครอง
ตำบลละมอมีเนื้อที่ประมาณ 67.017 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 41,885.625 ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1

บ้านละมอ

นายสันติชัย  เพ็งจิตร

2

บ้านควนเจาะ

นายสมใจ  พลผอม

3

บ้านคลองลำปริง

นายประคอง  ชูบัว

4

บ้านทุ่งส้มป่อย

นางศรัทธา  เพ็งพิศ

5

บ้านหนองยวน

นายถวิล  กลิ่นเพ็ชร (กำนัน)

6

บ้านต้นเหรียง

นางวิกานดา  เยาว์ดำ

7

บ้านหาญเพ

นายมณี  เผือกชาย

8

บ้านวังหยี

นายสุชาติ  แท่นดี

9

บ้านกลาง

นายธนายุทธ  นิตมา

10

บ้านาหาร

นายวีระพันธุ์  พุทธรักษ์

  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 

    ตำบลละมอ  มีประชากรทั้งหมด ๗,789 คน แบ่งเป็นชาย 3,792 คน  หญิง 3,996 คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,427 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116 คน/ตารางกิโลเมตร

 หมู่ที่

 ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน (หลัง)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านละมอ

400

526

604

1,130

2

บ้านควนเจาะ

270

401

431

832

3

บ้านคลองลำปริง

128

220

203

423

4

บ้านทุ่งส้มป่อย

348

497

601

1,098

5

บ้านหนองยวน

283

530

490

1,020

6

บ้านต้นเหรียง

117

194

225

419

7

บ้านหาญเพ

234

419

448

867

8

บ้านวังหยี

212

395

368

763

9

บ้านกลาง

199

288

269

557

10

บ้านาหาร

236

325

355

680

รวม

2,427

3,795

3,994

7,789


ที่มา: ทะเบียนราษฎร์อำเภอนาโยง (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2559)

  ท้องถิ่นอื่นในตำบล    (แสดงจำนวนเทศบาลและท้องถิ่นอื่นในตำบล)
         -  จำนวนเทศบาล            -     แห่ง    (ระบุชื่อ)
         -  จำนวนท้องถิ่นอื่น        -     แห่ง    (ระบุชื่อ)