Username :
Password :
 
 
    ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

ประชากรในตำบลละมอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์และทำนาเพื่อการบริโภคเอง   ดังนี้
-  พื้นที่ปลูกยางพารา     เนื้อที่  38,245  ไร่
-  ข้าว    เนื้อที่  328  ไร่
-  พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน   เนื้อที่   52   ไร่
-  ลองกอง    เนื้อที่  130   ไร่
-  มังคุด    เนื้อที่  71  ไร่
-  ทุเรียน     เนื้อที่  75   ไร่
-  ไม้ผลอื่น    เนื้อที่  42  ไร่

   
 

การบริการ
- ธนาคาร      -   แห่ง
- โรงแรม     -   แห่ง
- ปั๊มก๊าซ LPG     1แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม   -    แห่ง
- โรงผลิตน้ำดื่ม  1    แห่ง
- โรงสี   3    แห่ง
- ร้านค้า  88  แห่ง
- ร้านเสริมสวย,ตัดผม     6    แห่ง   
- อู่ซ่อมรถ    6    แห่ง
- ตลาดนัด   2    แห่ง