Username :
Password :
 
 
นายสมใจ นาทุ่งนุ้ย
ประธานสภาฯ
นายประหยัด ชูจินดา
รองประธานสภาฯ
นายณวพฬ สมสู่
เลขานุการสภาฯ
นายอภิชาติ หัวเขา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสมใจ นาทุ่งนุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางบุญนัด บริโท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายอาวุธ สีเกื้อ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสุชาติ ทองคำแท้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสมหมาย นวนแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายดำรง เผือกชาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายประเสริฐ เอียดรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายประพิษย์ เชยชื่นจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายประพิศ เกตุด้วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางผกามาศ เพ็ชรขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายณวพฬ สมสู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสมพร หนูสนิท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายวินัย เยาว์ดำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายอนุวัต ขาวเนียม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสมคิด ด้วงจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายประหยัด ชูจินดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางสารีย์ ศรีทิพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9