Username :
Password :
 
 
นายอำนวย พรหมคล้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
นายวิศาล ชัยเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
นายประคอง รอดทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
นายพรศักดิ์ คำนนท์
เลขานุการนายกฯ