Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นางสาวจิราพรรณ์ แสนพันตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปรีดา ชูเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิรมล มากแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปนัสยา ทองรักษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสุดารัตน์ ศรีทองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวพนิดา ชัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดโช ชูยัง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววรรษมน ยกเซ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจำปา รอดคืน
นักการภารโรง
นายอนิรุจน์ ยิ้มย่อง
พนักงานขับรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน
นายชัยพร หอยบาง
ยาม