Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นางสาวจิราพรรณ์ แสนพันตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุวพัชร เจนวิชชุเมธ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจีรพรรณ สวัสดิ์ธานี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายดัสกร โชติรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางณัฐชา พงษ์ศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กนกวรรณ แซ่อ๋อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกิ่งกมล นางแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ