Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นางสาวจิราพรรณ์ แสนพันตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาตรี แน่นแผ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย นุ่นแจ้ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร ชัยทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวเยาวลักษณ์ คงบัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญนำ ขำแขง
พนักงานขับรถยกกระเช้า
นายสุธน สีมัว
คนงานทั่วไป
นายเจริญ อรัญวารี
คนงานทั่วไป
นายบุญเลิศ ไกรทอง
คนงานทั่วไป
นายปฎิพัทธ์ ทางเจน
คนงานทั่วไป
นายชาญวิทย์ คงฉาง
คนงานทั่วไป