Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นางสาวจิราพรรณ์ แสนพันตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาตรี แน่นแผ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย นุ่นแจ้ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาคร ชัยทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายกิตติพงษ์ ใสเพี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวเยาวลักษณ์ คงบัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญนำ ขำแขง
พนักงานขับรถยกกระเช้า
นายสุธน สีมัว
คนงานทั่วไป
นายเจริญ อรัญวารี
คนงานทั่วไป
นายบุญเลิศ ไกรทอง
คนงานทั่วไป
นายปฎิพัทธ์ ทางเจน
คนงานทั่วไป
นายชาญวิทย์ คงฉาง
คนงานทั่วไป