Username :
Password :
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจิราพรรณ์ แสนพันตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุภาภรณ์ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นายภาณุ คงบัน
นักวิชาการศึกษา
นางกาญจนา คงบัน
ครู คศ.1
นางสาวมาลิกุล คงบัน
ครู คศ.1
นางรจนา เพ็งเล็ง
ครู คศ.1
นายสรพงศ์ สังยวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวโสภิตา ทองคำแท้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวจันทรา แก้วละเอียด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย