Username :
Password :
 
 
 
นางสาวจิราพรรณ์ แสนพันตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปรีดา ชูเกื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุวพัชร เจนวิชชุเมธ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชาตรี แน่นแผ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุภาภรณ์ หมัดเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายธวัชชัย ดำยัง
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม