Username :
Password :
 
   
    นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  ด้านคมนาคม  จะก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  ให้ได้มาตรฐานและเร่งสร้างถนนปลอดฝุ่น  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือถนนลาดยาง  ในถนนสายหลักของตำบล  พร้อมกับปรับปรุงถนนสายรองให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจร  และบุกเบิกถนนสายใหม่เพิ่มขึ้น  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทุกสายให้มีสภาพที่ดีขึ้น  ก่อสร้างสะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ  
     1.2  ด้านสาธารณูปโภค  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะของชุมชนอย่างทั่วถึงและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้  ก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมขยายเขตระบบประปา
     1.3  ด้านแหล่งน้ำ  จะก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม และขุดลอกแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี  เพื่อการประปา  และเพื่อการเกษตร  รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาสระน้ำสาธารณะและจัดระบบระบายน้ำ

 
2.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     2.1 สนับสนุนสื่อการเรียน ศูนย์อินเตอร์เน็ตระดับตำบล
     2.2  สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนทุกๆ คน
     2.3  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน  และสื่อต่างๆ ให้เพียงพอและต่อเนื่องตามความต้องการของสถานศึกษา
     2.4  ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
     2.5  สนับสนุนและร่วมมือกับประชาชนในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน
 
     3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ของกลุ่มสตรี  อสม.  กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณและทางด้านวิชาการ
     3.2  จัดให้มีเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ให้กับทุกคนภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุในกิจกรรมต่าง ๆ
     3.4  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในวันสำคัญต่างๆ
     3.5  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
     3.6  ก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดต่างๆ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
     3.7  สนับสนุนและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
     3.8  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     3.9  สนับสนุนและดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
     3.10 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3.11 ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     3.12  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  ให้กับเยาวชนและประชาชน  โดยการก่อสร้างลานกีฬา  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
     3.13 จัดสวัสดิการในระดับตำบลแก่พี่น้องชาวเกษตรกร
 
4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
     4.1  จะดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
     4.2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
     4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการผลิตภัณฑ์ สินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์
     4.4  ก่อสร้าง  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     4.5  พัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
 
5.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     5.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.2  ดำเนินการและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้
     5.3  ดูแลและรักษาต้นไม้  ป่าไม้  ให้เกิดความสมบูรณ์
     5.4  จัดระบบการกำจัดขยะและรักษาความสะอาด  โดยครอบครัวชุมชน6.  นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง  และการบริหาร
 
6.  นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
     6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
     6.2  จัดสรรงบประมาณโดยความเป็นธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
     6.3  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     6.4  ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยในการพัฒนา
     6.5  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน