Username :
Password :
 
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“สังคมดี เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมไม่เป็นเป็นพิษ”

   
   
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    - ก่อสร้าง บุกเบิกถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ำ                         
    - ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
    - พัฒนาการระบายน้ำ ให้มีความคล่องตัว
    - การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย
    - การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    - สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รายได้ การผลิต การจำหน่าย และการรวมกลุ่มของเกษตรกร   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
    - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    - การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชนชน การควบคุม และระวังโรคติดต่อ ความสะอาด ขยะ น้ำเสีย มลพิษต่างๆ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
    - ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    - การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    - การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
    - การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.